دکتر حمید تنکابنی

مشاهده در قالب پی دی افچاپفرستادن به ایمیلمشخصات فردي
نام حمید
نام خانوادگي تنکابنی
سال تولد 1332
تخصص مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دیوان سالاری تاریخی
پست الکترونيک آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
مدارک تحصيلي
 • دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علاّمه طباطبایی تهران
 • کارشناسی ارشد مدیریت (M.B.A) از دانشگاه هارت فورد امریکا
 • کارشناسی اقتصاد و علوم اجتماعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • دیپلم ریاضی، دبیرستان هدف شماره 1
سوابق تدریس و شغلی
 • تدریس در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
 • رئیس مركز فرهنگی آسیا از خرداد 93
 • مشاور كار گروه تدوین برنامه راهبردی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از اردیبهشت 93
 • رئیس پژوهشکده علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های 88 الی 89
 • قائم مقام پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه (سرپرست پژوهشکده) طی سال های 73 الی 83
 • رئیس بخش مطالعات توسعه پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه طی سال های 71 الی 83
 • رئیس انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی طی سال های 68 الی 70
 • سرپرست دفتر ارتباط با صنعت وزارت راه و ترابری طی سال های 64 الی 68
 • معاون برنامه ریزی اداره کل آموزش وزارت راه و ترابری طی سال های 63 الی 68
 • مشاور مدیریت بخش صنایع و معادن بنیاد مستضعفان طی سال های 61 الی 62 تهران
کتابهای منتشرشده
 • فرهنگ اصطلاحات توسعه (همراه با توصیف مفاهیم كلیدی توسعه)،  انتشارات مروارید 1392
 • «تفکر استراتژیک» ترجمه و تألیف، انتشارات مروارید 1391

  اندیشه های نو در دانش مدیریت (ترجمه) انتشارات مروارید 1390
 • دیوان سالاری در ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1383
 • شناخت مفاهیم سازگار با توسعه در فرهنگ و ادب فارسی (متون منتخب سعدی) (سرپرست اثر و مجری بخش علم باوری) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1382
مقالات منتشر شده
 • «موانع تحرك اجتماعی و تأثیرات آن در تحرك شغلی كاركنان سازمان های دولتی و پیامدهای آن»، مجله علمی پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی،  سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1392 (انتشار: شهریور 1393).
 • «تحلیلی بر نظام دیوان سالاری ایران در دورة‌ صفویه»، مسالک حکمت: ارج نامة‌ استاد دکتر غلامرضا اعوانی، مؤسسة‌ پژوهشی حکمت و فلسفة‌ ایران و انجمن حکمت فلسفة‌ ایران، اسفند 1392.
 • «نیاز به ریشه شناسی برخی کژتابی های فرهنگی تأثیر گذار بر تشکیلات اداری»، فصلنامة‌ نامة‌ فرهنگستان، دوره سیزدهم، شمارة‌ دوم، زمستان 1392.
 • «تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایران عصر مشروطیت» مجله جامعه پژوهی فرهنگی (فصل نامه علمی- پژوهشی) سال چهارم، بهار 1392.
 • «تحلیلی بر مفهوم دیوان سالاری ایرانی در دوره هخامنشی و تأثیر مؤلفه خردباوری بر آن» مجموعه مقالات «رنج و گنج» (ارج نامه دکتر زهره زرشناس. به کوشش ویدا نداف، فرزانه گشتاسب، محمد شکری فومشی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.
 • «ضرورت بازشناسی و پژوهش درباره عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران (ریشه ها/پیشینه ها)» مجموعه مقالات یادنامه دکتر مهدی گلشنی فرهنگستان علوم 1390
 • «شأن فرهنگ و اثرات آن بر رفتار سازمانی افراد و نهادهای اجتماعی جامعه» مجموعه مقالات (آن آفتاب خوبان ... ) به کوشش دکتر غلامرضا اعوانی، انجمن حکمت و فلسفه اسفند 1390
 • «تأثیر انقلاب مشروطیت در دیوان سالاری دوره قاجار»، مجله جستارهای تاریخی، بهار و تابستان 1389، (تاریخ انتشار، بهار 90)
 • «تحلیلی بر مناسبات تولیدی و نوع مالکیت در ایران و تأثیرات آن بر دیوان سالاری عصر قاجار»، مجله اقتصاد تطبیقی، بهار و تابستان 1389، (تاریخ انتشار، بهار 90)
 • «شأن عقل و عقلِ عقل در مبانی اندیشه ورزی حوزه علوم اجتماعی و مدیریت»، مجله فرهنگ شماره 73، بهار 1389 (انتشار زمستان 89)
 • «رسالت علم مدیریت در ایران»، سال بیست و سوم/ شماره سوم، نشر دانش اسفند، 1388 (تاریخ انتشار اسفند 1389)
 • «منزلت قانون و نظم در نظری و علوم اجتماعی و مدیریت و پیشینة آن در ادارة امور ایران عصر قاجار» مجلة‌ جامعه پژوهی فرهنگی سال اول شماره دوم پاییز و زمستان 1389 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • «درآمدی بر ریشه شناسی نهاد دیوان سالاری ایران در دوره قاجار»، زیر نظر دکتر شمس السادات زاهدی مجله فرهنگ شماره 71، تیروآبان 1388
 • «تدوین دارالسلطنه صفویان متقدم» یادگار نامه استاد بهاءالدین خرمشاهی، تهران نشر قطره 1387
 • «تطور واژه دبیر و دیوان» نامه فرهنگستان، دوره هفتم، شماره دوم، شهریور 1384
 • «دیوان سالاری در دوره حکومت ایران سامانی» فصلنامه مؤسسه فرهنگی اکو، شماره 4، بهار 1381
 • «مردم و دگرگونی های زبانی در آسیای مرکزی» (ترجمه) فصلنامه ایران شناخت، شماره 8، 1377
 • «موانع بارز تحرک اجتماعی در فرآیند توسعه» فصلنامه مطالعات آسیایی، سال دوم، 1377
 • «لزوم بازنگری در فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی کشورهای در حال توسعه» (تأملاتی پیرامون تکنولوژی هسته ای) فصلنامه فرهنگ، سال دهم، شماره های 2 و 3، پاییز 1376
 • «درآمدی بر وضعیت مؤسسات پژوهشی» فصلنامه رهیافت، شماره هفتم، زمستان 1373 (همکار)
ویرایش
 • کتاب داستان هایی از جاده ابریشم، از انتشارات یونسکو، مؤسسه فرهنگی اکو 1381
همکاری و اجرای طرح های تحقیقاتی
 • «بازشناسی عوامل بازدارنده تحول در نظام دیوان سالاری ایران در دوره پهلوی دوم» (در دست اجرا)
 • بررسی وضعیت برنامه ریزی آموزشی دوره های کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه های دولتی
 • شناسایی مسایل اجتماعی ایران
 • «بررسی وضعیت دوره های تحصیلات تکمیلی – دکتری علوم انسانی – در نظام آموزش عالی ایران»
 • «بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ماسوله»
 • «بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی درخصوص تحرک شغلی آنان»
 • «آگاهی زوجین از حقوق خود و تأثیر آن بر مناسبات خانوادگی»
 • «بررسی و تعیین عوامل مهم راهبرد توسعه انسانی در فرآیند توسعه ایران»
 • «بررسی ساختار نظام مدیریت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و ارائه الگوی مناسب»
عضویت در کمیته های علمی
 • شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • كمیته ترفیع اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • شورای پژوهشی پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی پژوهشگاه
 • کمیته برنامه ریزی علمی مطالعات ملی جهانی شدن
 • کمیته فرهنگی چشم اندازهای توسعه ایران
 • شورای بخش تاریخ و تمدن مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها
 • کمیته تدوین استراتژی تحقیقاتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • کمیته علمی مؤسسه فرهنگی اکو
 • شورای علمی طرح ملی ایران و جهانی شدن
 • کمیته علمی نظارت بر طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی پژوهشگاه
 • عضو هیات تحریریه مجله فرهنگ پژوهشگاه

مراکز مطالعاتی آسیا

قزاقستان

چین

تاجیکستان

قرقیزستان

گفتگو با صاحبنظران

پیوندهای مفید

یونسکو

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مرکز مطالعات آسیا-ژاپن

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه هاروارد

مرکز مطالعات آسیا-دانشگاه بوستون

 

تماس با ما

آدرس: تهران-بزرگراه کردستان-خیابان شصت وچهارم

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 14155-6419

تلفن:  3-88046891

فاکس: 88033617

پست الکترونیک: info@acdcu.ir